dinsdag 8 september 2009

Lessons from student experiences

Opnieuw een overvolle zaal. Dit jaar is in ieder geval op de 1e dag het congres heel druk bezocht.

De presentator geeft meteen al aan dat bij de universiteit waar ze voor werkt (Royal roads university) frontaal onderwijs nauwelijks wordt gebruikt. Ze werken met kleine groepen studenten die zo snel mogelijk zelf aan de gang gaan met opdrachten. Het merendeel is deeltijdonderwijs, met een gemiddelde leeftijd van 39 jaar. Het lijkt daarbij enigszins op DigiCE omdat ook hier het uitgangspunt blended learning is. Uitval in het 1e jaar is 15%

Opvallend is het gebruik van Appreciative Inquiry om te achterhalen waarom de andere 85% wel doorging met de studie. Deze benadering hebben zij bewust gekozen om de negatieve lading weg te halen bij uitvalbestrijding.

Aan de groep studenten die wel doorging met de studie, werden de volgende vragen gesteld:
- wat zien jullie als de grootste uitdagingen in je studie?
- welke tools zijn daarbij het meest effectief?

De studenten gaven daarop de volgende respons:
* presence --> kunnen zien van de docent (foto, video --> meer persoonlijk)
* review and reflect --> student kiest zelf de mogelijkheid om leerstof te kunnen herhalen, hierin ook 'fouten' opgenomen.
* social context --> discussionboard bijdragen werden vooral gelezen van bekenden.
* instructor skill set --> wat is er anders aan wanneer studenten virtuele netwerken gebruiken. wat vraagt dit van docenten?

Conclusie en aanbevelingen

Het belangrijkste vonden studenten echter de mogelijkheid om te kunnen communiceren met elkaar en met hun docent.

Bijdragen aan online discussies kan oplopen tot 20% van eindcijfer.

Staff skills door Sero consulting

De presentatie over Next generation user skills: the possibilities for the digital literacies bleek een van de betere presentaties van dag 1. In een enorm hoog tempo werd door Sero consulting ingegaan op de vaardigheden die gevraagd worden van de volgende generatie studenten.

Zij maken gebruik van een veelheid aan devices. Niet alleen voor leren maar zeker ook voor alle andere dingen. In de presentatie wordt door de presentator verder ingegaan op de huidige ICT/skills.
Ondertitel van deze presentatie is echter Working, learning and living online in 2013. Op de website digital 2020 wordt hierover meer informatie gegeven.

In de uitgebreide rapportage wordt ondermeer aandacht besteed aan de onderzoeksvragen die zich richten op:
° welke vaardigheden worden gevraagd door werkgevers
° welke vaardigheden hebben jongeren die nog net herkend of erkend worden
° welke generieke vaardigheden zijn nodig

Hoe zit het met de digital natives en de Google generation
Welke veranderingen zijn er in de ranking van in demand jobs
Welke rol speelt onderwijs
Welke doelen moet zij hierin stellen

Wat zijn de dingen die mensen doen en wat hebben ze ervoor nodig

Hoe kunnen deze activiteiten worden geclusterd en welke van deze zaken zijn relevant voor werk

clustering

digital life skills

Opzet van een scenariomodel waarin tegen elkaar wordt afgezet: wat doen mensen individueel en wat in een groep, tegen wat gebeurt offline en wat online
Hoe verschuiven de scenarios en wat betekent dit voor ons onderwijs, welke kwalificaties hebben mensen nodig en gelden deze alleen professioneel of ook in hun priveleven.

scenariomodel

Wat zijn de blokkades
° leeadership for innovation
° professional knowledge and fluency
° digital learning and thinking skills (becta piramide, deze nog opzoeken in de presentatie!

Uiteindelijk blijkt de samenwerking tussen activiteiten, tools en competenties het meest essentieel. Hierbij kunnen de activiteiten verder worden uitgesplitst in kernactiviteiten die leiden tot een nieuw competentiemodel gebaseerd op: digital literacy, digital independence, participation, enquiry and production.

verschuiving van 2008 naar 2013

Een presentatie die in een enorm hoog tempo werd gegeven, ondersteund door een veelvoud aan modellen, diagrammen etc. Zeker de moeite waard om nader te onderzoeken. Dit geldt ooit voor het onderliggende rapport!!!

Dude, where's my university

Verhouding formeel en informeel leren. Hopelijk een sessie die verder ingaat op de vraag in onze richtingsdocumenten rond Avans-publiek en de ontwikkelingen rond leeromgevingen. De presentatie wordt gehouden door de universiteit van Leicester onder de titel: Who owns the students (and above all their resources)?
De stellingen en vragen die in deze presentatie centraal staan, zijn de volgende:
- Universiteiten hebben niet langer het alleenrecht op het aanbieden van technologieen.
- Hoe is de verhouding tussen VLE (control) en PLE (learning)?
- Wie is eigenaar van de technologie en de manier waarop deze worden ingezet voor leren?

VLE en PLE

Dee presentator stelt dat VLE's prima geschikt zijn voor authenticatie, opslag studentgegevens, communicatie vanuit de instelling met studenten ALLEEN niet meer zozeer voor leren.....

Aan de studenten van Leicester University is gevraagd om in het 1e kwartaal van hun studie een mindmap te maken van hun PLE.

voorbeelden mindmaps studenten

Daarnaast is er onderzocht van welke digitale middelen studenten gebruik maken.
Opvallend in deze statistieken is dat Google en Wikipedia heel hoog staan, maar dat toepassingen als Skype, MySpace en Twitter maar een percentage van ongeveer 5% halen.

Een 2e vraag aan studenten was het ontwerpen van een eigen ePortfolio. Optie hierin was of het ePortfolio ook publiek beschikbaar zou komen (keuze van slechts 50% van de studenten). Experiment met ePortfolio's was niet erg succesvol omdat studenten die alleen zagen als een verplichting tijdens een gegeven kwartaal. Toch start Leicester een aantal nieuwe experimenten rond het gebruik van weblogs voor ePortfolio.
De volledige presentatie, die zeker de moeite waard was, is terug te vinden op
www.slideshare.net/AJCann --> handig voor alle onderzoeksdata die hierin zijn verwerkt.

Keynote Michael Wesch

Een van de eerste sprekers op Alt-C is Michael Wesch. De presentatie die hij geeft, lijkt erg op de presentatie bij de Online Educa in Berlijn, maar blijft inspirerend. Opnieuw de beelden uit Nieuw-Guinnea en zijn verblijf bij de Asmat. Belangrijk is het zoeken naar identiteit.
Welke rol spelen media hierin???
Stelling van Wesch: Media mediates our relationships.

Veranderingen in onze tools hebben consequenties voor onze cultuur en de manier waarop we met elkaar omgaan en verbindingen leggen.

Wat zijn de gevolgen voor onderwijs?
In VS veel uitval onder studenten. Studenten minder gericht op leren.. Filmpje over hoe studenten denken over onderwijs en leren. A vision of students today.

Hoe betrokken zijn studenten? onderzoek naar het belang van insignificance en daarna naar de context van 'whatever'. Veranderingen sneller door televisie, manier waarop mensen met elkaar omgaan, maar ook het kunnen inschatten van het belang. Just in time and just for me. --> publicatie 'generation Me' van Jean Twenge. Opkomst van de quarterlife-crisis. Wat gebeurt er met je na je opleiding?

Zoeken naar identieit en erkenning. Twee trends:
1. self-centered modes of self-fulfillment
2. negation of all horizons of significance.

Noodzaak tot spiegelen
Zoeken naar nieuwe manier om verbinding met anderen te maken

From knowledgable to knowledge-able
Andere rol voor docenten --> overbrengen van het belang (significance).

An antropological introduction to youtube. mediatedcultures.net
De presentatie van Wesch levert veel vragen en reacties op uit de zaal. Een aantal ervan worden geprojecteerd via online media, anderen rechtstreeks. Een goed begin van het congres.

Opening

Opening van ALT-C is net geweest. Na de opening vanuit de universiteit van Manchester was het de beurt aan Gilly Salmon van Leicester university. Zij gaf aan waarom het congres de titel had In dreams begins responsibility. Opvallend is dat er nog geen powerpoints worden gebruikt. kennelijk komt de boodschap ook nu duidelijk over. We moeten verder in het ontwikkelen, maar de manier waarop dat gebeurt verandert. Er is een grotere nadruk op uitdaging en op de verantwoordelijkheid die we hebben: wie neemt de lead en de verantwoordelijkeheid: wie doet het als 'wij' het niet doen. Tenslotte is er voor het eerst op grote schaal aandacht voor implementatie

Typisch Engels: groot, groter, grootst

In Manchester zijn 2 universiteiten. Typisch Engels is dat de universiteitcomplexen enorm zijn en ongelooflijk verspreid liggen door de stad. Gelukkig hebben we gisteren meteen een kaart van het hele complex waar het congres gehouden wordt, kunneen scoren. Hoe langer je echter door Manchester je loopt, hoe vaker je enorme 19de eeuwse gebouwen ziet met het logo van Manchester University. Ik ben heel benieuwd hoe lang het nieuwe studenten kost om hier enigszins uit wijs te worden. Avans-studenten lijken dan ook niets te klagen te hebben.