woensdag 29 oktober 2008

Google Docs in the Classroom

Aangezien we (binnenkort?) met Surf toegang hebben tot de Google Apps omgeving, is het misschien wel eens leuk om te kijken hoe we het nu in de praktijk kunnen inzetten.Interesting ways to use Docs in the Classroom

dinsdag 28 oktober 2008

(Echt)scheiding Blackboard en eP software

Op het EifEL congres 2008 waren nogal wat deelnemers die zich in hun presentatie sterk maakten voor een scheiding tussen de VLE (Virtual Learning Environment) en software die ingezet wordt voor het ePortfolio. De volgende argumenten worden hiervoor gebruikt:
 • Blackboard is van Avans, eP is van de auteur
 • Blackboard is bedoeld voor communicatie en onderwijs, eP is bedoeld voor bredere reflectie en ontwikkeling
 • In een eP kan personificatie beter plaatsvinden dan in Blackboard
 • Blackboard is een meer publiek platform dan eP waardoor het een andere benadering van de learner vraagt
 • Blackboard en eP worden met verschillende intensiteit gebruikt
 • de snelheid waarmee Blackboard zich ontwikkeld (technologie, en functionalisteiten) en waarmee eP software zich ontwikkeld verschilllen waardoor je altijd een compromis moet sluiten en ervoor moet zorgen dat ze elkaar niet gaan hinderen; onafhankelijkheid van Blackboard
 • Blackboard is eindig, een eP wordt een Life Long ingezet
 • eP is DE PLAATS waar de student op zijn functioneren reflecteert en deze reflecties bewaart en linkt naar activiteiten en resultaten ergens anders
 • de scheiding tussen Blackboard en eP moet helder zijn! Blackboard wordt gebruikt voor communicatie, onderwijs en learning; het eP wordt gebruikt voor reflectie, het bewaren van de learning journey en persoonlijke ontwikkeling.
 • het eP is een reflectie van de student (of medewerker) als een persoon die zich continue ontwikkelt, geen Avans winkel van bewijzen
 • Avans mag vaststellen welke software gebruikt gaat worden voor het eP, de student is en blijft eigenaar van de inhoud
 • Assessments blijven in Blackboard, maar reflecties op het assessment kunnen terecht komen in het eP
 • het eP heeft een leven en doel buiten Avans
 • host eP software buiten bereik van firewalls en web security software om er zeker van te zijn dat gelinkt kan worden naar andere social networking software
Wat zijn de argumenten tegen? De discussie hierover kan wat mij betreft starten!

maandag 27 oktober 2008

Introducing eP to support staff professional development & preparation for teaching, (Geoff Rebbeck, Thanet College, UK)

Het Thanet college heeft eP aangemaakt voor alle 150 docenten. Het idee is dat eP sturend zullen zijn voor de professionaliteit van docenten. Ze moedigen de docenten aan een Reflective Practitioner te zijn. Reflectie staat centraal: ze moedigen collegaprofessionals aan d.m.v. co-mentoring en de ontwikkleing van 'critical friendships'. Critical friends reflecteren zo objectief mogelijk op gedrag waar normaal zeer subjectief, namelijk door de docent zelf, op gereflecteerd wordt.
De overtuiging bij het Thanet college is dat je aleen een betere docent wordt als je je eigen functioneren door anderen tegen het licht laar houden en daarvan leert. Onderwerpen zijn o.a. objectieve mening, het delen van successen en mislukkingen, werken aan professionele vriendschappen en het creeeren van communities met 'gelijkgezinden'.

De portfolios van dcoenten moeten los staan van de VLE. Over VLE hebben we het niet meer, die is er gewoon! Er moeten duielijke grenzen zijn tussen de VLE activiteiten en de persoonlijke larnmingspace (het e-portfolio)
Een van de zinnen die mij trof in het verhaal was: Bij de aanschaf van software voor eP vergeet men vaak de eerste helft van de volgende zin uit te spreken: 'If your students behave like this then............'
Ze hebben veel argumenten voor de scheiding van VLE en eP...

Mening:
 • een zeer interessante lezing
 • geweldige spreker
 • bij AMBM is men gestart is met 360 graden feedback
 • het delen van eP moet het leergedrag, net als van de student, en de professionaliteit van medewerkers versterken. Ik ga met Liz hierover in conclaaf...wordt zeker vervolgd!

vrijdag 24 oktober 2008

De presentatie op 24 oktober

De presentatie van het implementatieverhaal rond Indiana Jones is goed ontvangen door het publiek. Eigenlijk al tijdens de presentatie kregen we heel wat positieve feedback. Het walk the talkverhaal paste goed bij de andere presentaties in de track waarvan we de laatste presentatoren waren.
Ook tijdens de lunch werden zowel Rudi als ikzelf vaak aangesproken op onze methode van werken en de gegeven presentatie. Dit startte al doordat de vorige spreker ons uitnodigde om ons verhaal te houden op het Australische congres over ePortfolio wat in februari in Brisbane wordt gehouden. De andere benadering en het out of the box denken heeft blijkbaar bij een behoorlijk aantal mensen geleid tot het reflecteren rond een aanpak.
De presentatie is daarnaast gebruikt om voor het eerst het Model van Maastricht te presenteren. Hopelijk komt ook hier veel feedback op.

Paneldiscussie rond de toekomst van ePortfolio's


De tweede congresdag startte met een paneldiscussie rond de toekomst van ePortfolio's, waarbij 6 panelleden een korte presentatie gaven over hun beelden rond de ontwikkeling die ePortfolio zal volgen. Lang niet iedereen was het eens met de overige panelleden, waardoor er een levendige discussie startte over de richting van ontwikkeling en de waardering ervan (wel/niet gewenst).
Een van de opvallende conclusies was toch wel dat er niet alleen heel verschillende definities van ePortfolio's worden gebruikt, ook de doelen ervan zijn soms heel anders waardoor er andere functionlateiten worden gevraagd. De ontwikkeling naar PLE's en persoonlijke portfolio's gaat door. Dit heeft impact op de wijze waarop instituuts VLE's worden ingezet. De gedachteontwikkeling van de afgelopen maanden past hier prima in.Een andere discussie ging over de rol van de e in ePortfolio en de betekenis die hieraan gegeven wordt. Hoe elitair is dit congres, zijn we evangelists? zijn we bereid het portfolio te delen? Van wie is het portfolio? Vragen die deels gisteren ook al aan bod kwamen. Mag een instelling het ePortfolio van een student hyjacken wanneer de belangen van de organisatie toenemen???
Het lijkt er op dat dit volgend jaar een mogelijke track of discussiepunt wordt op het Eifelcongres.

Dancing around the Maypole

Presentatie door Shane Sutherland en Lee Davies
Personal and organisational learning and knowledge management

Model for professional practice bestaat uit subject specialism, teaching and learning and context.

Dit model om een beter inzicht te krijgen in de vraag: wat is een professional???
- wat is de rol?
- wat zijn je doelen?
- Professional development plan
- welke activiteiten worden uitgevoerd en welke tools heb je hierbij nodig?
- bewijsvoering
- reflectie op de impact op de praktijk.

stappen worden in verschillende volgorde uitgevoerd. Als ePortfoliotool wordt PebblePAD gebruikt. De lerarenopleiding maakt gebruik van 9 competenties (zie foto).Inmiddels hebben 180.000 docenten toegang tot de portfolio-omgeving van PebblePAD, 15.000 daarvan gebruiken het ook echt. Gebruik van storytelling als manier om te reflecteren.

In avant premiere: Our presentation of friday October 24th.

Hoewel wij pas op 24 oktober het verhaal zullen presenteren publiceren wij nu reeds onze presentatie. Kwestie dat wij op onze presentatie de zaal ook de mogelijkheid geven om het verhaal mee te volgen via hun notebook. Zowat iedere deelnemer zit hier met een notebook op de schoot.
The presentation

donderdag 23 oktober 2008

ePortfolio & digital identity 2008 (Paul Wasko en Paul Messer)

Presentatie over de implementatie van ePortfolio's in Minnesota voor zowel onderwijs als gericht op employability. Hierin komt vooral naar voren dat ePortfolio's alleen een tool zijn en dat niet alle problemen daarmee zijn opgelost.

Paul Messer (careers online manager in Wales)
Intermediar tussen werkgevers, scholen, centra voor volwassenonderwijs en overheid.
Doel: beschikbaar stellen van een ePortfolio aan alle inwoners in Wales. Een van de zaken die hierin spelen is het beantwoorden van de vraag ' waarmee en hoe start je?'

ePortfolio & digital identity 2008 (Norman Longworth)

Plenaire regional track:
Q&A sessions on:
- what's an ePortfolio
- what's a learning region

Plenaire sessie door Norman Longworth (Stirling), Paul Wasko en Paul Messer
* Learning regrions a framework for productive regional ePortfolios
Levenslang beroep --> veel verschillende beroepen --> veel verschillende beroepen die nu nog niet bestaan.
Steeds meer onzekerheid (meer concurrentie)
Rol van ePortfolio en LLL en visie op leren. Motivatie en Leren = employability

Wat is een learning region?
- a place with plans and strategies to encourage personal growth, social cohesion and sustainable wealth creation through the development of the human potention of all its citizens.
Opleving van het concept van een ' city-state' vglbaar met het oude Athene of Rome.
TELS: Towards a European Learning Society --> audit tool (zie foto) in de jaren 90.
Wat zijn de middelen van een learning region. Hoe kunnen ze worden gecombineerd en ingezet.
The Limerick declaration. Experimenten die vergelijkbaar zijn met het werk van Sugata Mitra, maar nu in een geindustrialiseerde Westerse omgeving.
Onderzoek naar de leerbehoefte van alle werknemers binnen het MKB zoals Sphinx.
Een learning region zou innovatief, creatief, open en visionair moeten zijn. Allerbelangrijkst is echter de betrokkenheid van de deelnemers.

Implementation of professional portfolio: using the model of van Tartwijk

Presentatie door AMC. Zij gebruiken Sakai.
Wat zijn hun ervaringen bij de implementatie van ePortfolio's?
Doelen:
- bewustwording rond dimensies van professioneel gedrag
- ontwikkeling van reflectie
- omgaan met feedback

Gebruik ePortfolio voor bewijsvoering, feedback, reflectie en verzamelen van evaluaties (summatief) over meerdere jaren.

Management ' embedding' : formaliseer, geef tutors tijd en zorg voor ondersteuning.
People: onderzoek bij studenten over ervaringen rond gebruik ePortfolio. (positief over feedback, minder positief over delen met een tutor en voor het verzamelen van bewijs).
Docenten: rolwisseling naar tutor, learning to use (nog niet using to learn). Ontwikkeling van professioneel gedrag is meer dan alleen invoering van ePortfolio. Zeker de cultuurverandering kost veel tijd.
Infrastructuur" gebruiksvriendelijkheid heel belangrijk, koppeling tussen functionaliteit en taken student/docent.
Probleem: stagebegeleiders hebben geen toegang tot het ePortfolio. Feedback van hen komt op papier! en wordt later gescand om te kunnen opnemen in het portfoliosysteem. Daarnaast problemen met exporteren van ePortfolio's.

model van Tartwijk

ePortfolios en Open Source

Deze sessie start met een presentatie van St. George. Zij gebruiken ePet als portfoliosysteem, een Open sourceprodukt dat is ontwikkeld door de universiteit van Newcastle. In de presentatie wordt ingegaan op de gebruikelijke argumenten om te kiezen voor open source. Echt overtuigend is het niet. Zeker niet omdat de gebruikte voorbeelden en argumenten zo voorspelbaar zijn en ook zouden gelden voor standaard pakketten. De nadruk in de presentatie ligt duidelijk op de gemaakte keuzes vanuit beleid en technische aspecten. Het gebruik van ePortfolio bij st. George richt zich sterk op toetsing en bewijsvoering rond studievoortgang. Reflectie wordt in heel beperkte zin alleen gevraagd van oudere jaarsstudenten.

De tweede presentatie wordt gegeven door Queen Margaret University in Edinburgh en Sheffield Hallum university. QMU gaat in op de docentenervaringen met ePortfolio, SH juist op de studentenervaringen.
tip 1: definieer bij de implementatie een omschrijving van ePortfolio. Waar gaat het over, wat zijn gedeelde beelden erbij.
In de presentatie worden interviews gebruikt om de ervaringen en adviezen van docenten op te slaan en te kunnen delen met anderen.
tips2: de videos met inteviews met docenten over het gebruik van ePortfolio's worden ook gepubliceerd op de website van de universiteit.

SH: gebruikt PebblePAD (Shane's portfoliosysteem) sinds september 2008 (daarvoor Bb)
Focus op SLB, waarbij het verhaal wordt verteld vanuit de student. Naast SLB wordt het ePortfolio ook ingezet om de verwachtingen van studenten rond praktijkopdrachten later te matchen met de praktijk. Tijdens de presentatie worden interviews met studenten gebruikt om ervaringen met PebblePAD weer te geven.
www.qmu.ac.uk/eportfolio

woensdag 22 oktober 2008

Helen Barrett: Building a Personal Learning Environment in the Web 2.0 cloud (part 3)


Het derde deel van de Masterclass rond PLEs en web 2.0 tools was misschien wel de meest interessante. Helen nam ons mee naar toepassingen van verschillende web 2.0 tools als Google Docs, Google Notebook en Google Sites. Weliswaar bekend, maar door er een context aan toe te voegen van ePortfolios toch heel interessant om naar te luisteren.

Tijdens de sessie werden er een aantal literatuurtips gegeven, waaronder de volgende:


* Google Apps: the missing manual by Nancy Connor


* Web 2.0: New Tools, New Schools by Gwen Solomon and Lynne Schrum


* the learning portfolio: reflective practice for improving student learning.


Opvallend in het verhaal van Helen was het accent dat gelegd werd op het gebruik van Google applicaties, met name voor de opslag van documenten die gebruikt kunnen worden in 1 of meerdere portfolio's. Een idee dat helemaal aansluit bij onze Avans-ideeen rond de rol en de inzet van het Bb Content System voor de opslag en het beheer van documenten op een plaats die het publiceren via verschillende media en voor verschillende groepen toestaat. Het portfolio wordt hierbij niet alleen maar gekoppeld aan een ELO, maar komt daar steeds 'losser' van te staan. De nieuwe mogelijkheden van Google Docs en Google Apps geven studenten meer vrijheden en zorgen ervoor dat het ' meenemen' van portfolio's niet mer gekoppeld is aan een inschrijfperiode bij een instelling. Een slimme combinatie van mogelijkheden die nu al beschikbaar zijn, geeft gebruikers meer mogelijkheden om flexibel te werken, geeft ruimte aan creativiteit en beperkt zich niet meer tot de systemen van de instelling.

De masterclass werd afgesloten met de final wish van Helen aan de deelnemers:


may all your electronic portfolios and PLEs become dynamic celebrations and stories of deep learning across the lifespan.

ePortfolio Maastricht part 1

Wat gebeurde er dat er in eerste instantie geen deel 1 was van de verslaggeving rond Eifel??? Heel simpel, het congrescentrum (MECC) bleek verder van het hotel te liggen dan verwacht. Niet alleen waren we hierdoor veel langer onderweg, ook de toegang tot het Mecc en daarmee het vinden van de congreslokatie bleek een grotere uitdaging dan verwacht. Alleen al om bij de ingang van het Mecc te komen, loop je een extra 350 meter (grote vierkante doos, met veel dichte deuren en hekken en niet echt een heldere bewegwijzering).Eenmaal binnen bleek het registreren geen enkel probleem op te leveren. Er waren meer dan voldoende mensen van de organisatie om dit snel te laten verlopen. Vervolgens kwamen we echter een aantal medewerkers van Winvision tegen, waaronder Carlo van Haren. Aangezien we toch al een deel van de eerste bijeenkomst gemist hadden, hebben we even bijgepraat.

Het Eifelcongres is zeker in de preconference een kleinschalig congres waardoor iedereen je snel aanspreekt en het leggen van professionele contacten geen enkel probleem is. Ben heel benieuwd hoe het verder zal lopen.....

Enkele gedachten vanuit het Eife-l ePortfolio Congres Maastricht

Dag 1, moment 2.
Helen Barrett: Building a Personal Learning Environment in the Web 2.0 cloud (part2)

Deze workshop bestaande uit drie delen behandeld het geevolueerde gebruik van Portfolio als leerinstrument verrijkt met Web 2.0 elementen. Helen Barrett geeft heel stellig aan dat een Portfolio in welke vorm of tool dan ook zonder reflectie geen portfolio is.

Mooie gedachte in deze workshop
Het ePortfolio wordt langzaam aan vervangen door een set van tools voor zelfsturend leren (Life long en Life wide learning).


Bron: http://electronicportfolios.org/

Dit schema biedt heel veel mogelijkheden om verder te ontwikkelen. Wellicht zal dit schema in de komende fysieke bijeenkomst van de Community of Practice ePortfolio Avans gebruikt worden.

Andere mooie gedachte:
Als je web 2.0 tools gebruikt heb je ook een manier, tools nodig die je feedback op je verschillende producten (weblogs, Wikis, ePortfolios) bundelt (mash upt).

Handige tip:
Photostory biedt de mogelijkheden om stukjes reflectie (digital stories) via het web te maken en te publiceren. Wellicht liggen hier mogelijkheden voor tal van activiteiten binnen en buiten het onderwijs. Combineer dit met het maken van foto's gemaakt met je mobieltje.

Dit artikel heb ik gemaakt als een oefening uit deze workshop. Opdracht vul een blog met een artikel en deel het via RSS met mensen n de zaal. Ik heb meteen maar een artikeltje gemaakt voor deze blog.

maandag 20 oktober 2008

Giving a new meaning to social for the classroom...

smc_logo.png Once upon a time it was frowned upon to be "social" in the classroom. Be quiet and let your prof do the talking... stop chatting! Pay attention! While these guidelines generally still apply, the world of the classroom is changing as we all know, and fairly quickly. In response to this, social technology guru Howard Rheingold has launched the Social Media Classroom, a free service that incorporates the range of social, web 2.0 technologies and packages them for use in the classroom. Based on the robust Drupal CMS platform, this new service may be of great value to faculty, staff and administrators looking to jump into the fray by opening up their classrooms to these tools. The ReadWriteWeb has a nice comprehensive look at the new service and ideas behind it. Now class... start talking!

donderdag 16 oktober 2008

How to Redesign a Course for Hybrid Delivery

Participants will learn the principles of good course design and apply them to a traditional, face-to-face course to be delivered as a hybrid (part online, part F2F) course. Using a modified version of UMB's own workshop (http://www.umbc.edu/oit/hybrid/training), the seminar will include demonstrations of best practices and help instructors identify the pedagogical problems hybrid delivery can solve and the new learning opportunities it can create. Instructional designers can adapt the workshop curriculum to their home institution's needs. This seminar will also explain specific requirements UMBC faculty must meet to receive a one-time, $1,500 course-redesign stipend through the Alternate Delivery Program (ADP), sponsored by UMBC's Office of Summer, Winter, and Special Programs (OSWSP).

Please Note: To make the most of this seminar, participants should: (1) read L. Dee Fink's six-page "Integrated Course Design" IDEA Center paper; (2) complete the 10 questions; and (3) bring a wireless-enabled laptop computer, if possible.

Colleges Struggle to Keep 'Smart' Classrooms Up to Date

Many institutions, especially public ones, lack the money to refresh computers and other equipment Colleges have been building so-called smart classrooms for years, equipping them with computerized projectors, digital whiteboards, and other tools. Now some of those once-high-tech rooms are starting to show their age at many colleges.

At a facility used by three colleges in Denver, for instance, a group of high-school students competing in a History Day event recently exposed problems at smart classrooms there when DVD players failed to play the students' final projects. Event coordinators scrambled to find personal computers capable of playing the discs, which were created using a format that the center's old DVD players couldn't read.

FULL TEXT

maandag 13 oktober 2008

Informal learning en espressomachines

Tijdens het checken van een aantal blogs, kwam ik de volgende quote tegen op de blog van Jay Cross:

“And I’m saying, ‘Look, a lot of learning can happen if you just let people have conversations. All you’ve got to do is rip out a third of these cubicles and put in sofas and espresso machines and areas that are inviting for people to meet in, and they will start meeting and talking. And they’re not going to talk about the ball scores — they’re going to talk about the problems they have at [work].’”

Het lijkt wel alsof hij het backoffice van het LIC kent!!! Deze keer een advies op maat, wat voor zover het mij aangaat integraal overgenomen kan worden door de herinrichtingsclub die net is ingesteld. Hiermee zou de backoffice meer een functie kunnen krijgen van ontmoetingsplaats en de mogelijkheid bieden ideeen uit te wisselen. Werken aan beleidsstukken kan op diverse plaatsen gebeuren en is daarmee een stuk minder plaatsgebonden. Ben heel benieuwd of we Jay weer tegenkomen op de Online Educa in Berlijn dit jaar.

vrijdag 10 oktober 2008

Didactisch gebruik van weblogs

Opnieuw een interessant artikel via de weblog van Wilfred. Deze keer over de didactische missers bij de inzet van weblogs in het onderwijs. Zeker voor het project Social Software (ja,ja ik weet het, de formele titel ervan is gewijzigd) een echte aanrader.

De aangegeven top-5 van missers is als volgt:
1. Inzet van weblogs in een onjuiste context.
2. Onduidelijkheid rond de verwachte leerresultaten.
3. Misbruik van de omgeving.
4. Niet passende manier van beoordelen.
5. Lerenden krijgen/ervaren onvoldoende tijd om te bloggen.

Gezien deze lijst zijn een aantal resulaten niet echt verrassend. Wel kan de lijst goed gebruikt worden als sturing voor het project en de lessons learned.
De complete bijdrage van Wilfred en het onderliggende artikel van Ruth Reynard geven nog steeds voldoende mogelijkheden om verder te gaan met het project. Zeker nu de begeleiding steeds meer centraal komt te staan.

Samenwerken via het web

Een mededeling tijdens de redactievergadering van Vocus, de vodcast over eLearning binnen Avans. De studenten van het eerste jaar CMD hebben in groep gekozen om Hyves te gebruiken als virtuele plaats om samen te werken. De projectkantoren in Blackboard worden niet meer gebruikt.
Dit is weer de zoveelste stap die Blackboard ondergraaft, terwijl de avanspopulatie nog geen 10% van de mogelijkheden applicatie gebruikt.
De reden van overstap:

 1. De ondoorzoekbaarheid van Blackboard-courses. Het uitblijven van handige zoekmachines.

 2. De onnauwkeurigheid waar mee docenten aangeven waar hun materiaal geplaatst is. "Kijk maar op Blackboard" is een uitspraak die docenten in de mond nemen.

 3. De onnauwkeurigheid in het benoemen van documenten. Een hand-out horend bij een college krijgt de ene keer de naam sheets mee. De week daarop hand-outs bij het college(welk college?). De keer er op "Presentatie waterkeerkringsmechanisme.pdf", enzo...

 4. Het niet consequent inrichten van courses. Waardoor indelingen per course per onderwijsonderdeel (vak, module, kerntaak,...) verschillen. Documenten die bij elkaar horen op verschillende plaatsen in de course worden geplaatst.

 5. de vertrouwheid van studenten met Hyves voor ze op de academie komen.

 6. De instabiliteit van Blackboard op dit moment.

 7. Indirect. De traagheid die optreedt in Xplora in het bijzonder en Avans (algemeen) in het draadloos internetgebruik tijdens de piekmomenten (10:00 tot 15:30).

Dit lijkt mij een ideaal onderwerp voor een Vodcast.

Chrome, een nieuwe Browser


Op zich niet zo wereld schokkend , maar er is een nieuwe browser op het internet verschenen. Chrome. Producent: Google. Reden van verschijnen: de onzekerheid dat Microsoft nog wel de zoekmachine Google in de toekomst zou ondersteunen. Microsoft wenst meer inkomsten te genereren via haar eigen zoekmachine.
Een eerste test van de betaversie van Chrome wijst uit dat ze uitgangspunten waar maken.
Het is een heel overzichtelijke browser waarin zoveel mogelijk plaats wordt geboden voor de webpagina. De knopjes zijn op een intelligente plaats weggestopt.
Het werken met tabs is ten volle benut. Meer nog, wanneer een webpagina of -applicatie crasht wordt alleen de betreffende tab afgesloten. De browser blijft dan functioneren. De andere tabs draaien immers via een ander proces.
Er zijn ook vernieuwingen in de adresbalk. Het vakje voor de zoekmachine en de adresbalk zijn tot één adres-vraagbalk samengevoegd.
Dit artikel werd in chrome geschreven.

Meer weten:
http://blogoscoped.com/archive/2008-09-01-n47.html
http://blogoscoped.com/google-chrome/ Chrome uitgelegd als Web-stripverhaal. Het is eens wat anders dan webcolleges, blogs en wikis.
Downloaden:
http://www.google.com/chrome

woensdag 8 oktober 2008

Best Practices Forum: Facebook Part II

Met Facebook de taal van studenten spreken
Digital Punt 08.10.08

Hoe kan Avans er gebruik van maken? Daarover ging het gisteren in Breda tijdens het derde ‘SpotLICht’, een reeks bijeenkomsten georganiseerd door het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) van Avans over vernieuwingen in het onderwijs. Brian Godor van de E-learningclub van het LIC kwam uitleg geven over hoe hij Facebook gebruikt om alumni te bereiken.
En hoever kan Avans gaan in zijn interventie in de community? Volgens Godor moet je daar voorzichtig mee zijn. Vooral Amerikanen, Godor is zelf Amerikaan, zijn er heel gevoelig voor als docenten of de school, zich bemoeien met social networks. ‘Facebook is not for professors’, zeggen studenten in Amerika.

‘Ik denk dat Avans social software als Facebook kan gebruiken, maar het moet wel strategisch en tactvol worden ingezet.’ Godor vindt bovendien dat het pas kan werken als Avans ook iets te bieden heeft aan alumni. Een Engelstalige nieuwsbrief bijvoorbeeld. Dan komt er dynamiek op de pagina. Wat de school nooit zou moeten doen is een social network gebruiken om bijvoorbeeld enquêtes te verspreiden. [PM]
Another good press moment for "Best Practices Forum" , E-Learnng, and "SpotLICht!!"

p.s. During the presentation, I heard that the Punt often has english articles, I put this link on the facebook group and sent it to all members of the group.
Brian

maandag 6 oktober 2008

21st. century learning skillsDe partnership voor 21st. century learning skills heeft onderzocht over welke competenties de huidige studenten zouden moeten beschikken om in de 21ste eeuw als professional te kunnen werken. De meest opvallende:

* Thinking critically and making judgments about the barrage of information
* Solving complex, multidisciplinary, open-ended problems that all workers, in every kind of workplace,encounter routinely
* Creativity and entrepreneurial thinking
* Communicating and collaborating with teams of people across cultural, geographic and language boundaries
* Making innovative use of knowledge, information and opportunities to create new services,processes and products.
* Taking charge of financial, health and civic responsibilities and making wise choices.

Met name nummer 3 Creativiteit en Ondernemerschap vallen me direct op. Ook omdat dit essentiele onderdelen zijn van het verhaal rond de excellente student. In het rapport gaat men echter verder door te stellen dat dit competenties zijn waarover ELKE student/professional zou moeten beschikken.
Dit wordt onderbouwd met de volgende uitspraken:

On the Demand for a 21st Century Education and Skills

“The best employers the world over will be looking
for the most competent, most creative, and most
innovative people on the face of the earth and will
be willing to pay them top dollar for their services.
This will be true not just for top professionals and
managers, but up and down the length and breadth of
the workforce. Those countries that produce the most
important new products and services can capture a
premium in world markets that will enable them to pay
high wages to their citizens.”
—Tough Choices or Tough Times, the New Commission on
the Skills of the American Workforce, National Center on
Education and the Economy, 2007

“I call the age we are entering the creative age because
the key factor propelling us forward is the rise of
creativity as the primary mover of our economy.”
—Richard Florida, The Flight of the Creative Class, 2006

“Your ability to act on your imagination is going to
be so decisive in driving your future and the standard
of living of your country. So the school, the state, the
country that empowers, nurtures, enables imagination
among its students and citizens, that’s who’s going to be
the winner.”
—Thomas L. Friedman, New York Times columnist

“Creativity is as important in education as literacy and
we should treat it with the same status.”
—Sir Ken Robinson, international creativity expert, 2006